Bài viết

Cách tính mét vuông xây dựng

CÁCH TÍNH MÉT VUÔNG XÂY DỰNG

Diện tích xây dựng của một ngôi nhà, tòa nhà, khu nhà... được xác định bởi tổng số mét vuông tính phủ bì (hay còn gọi là giọt ranh) của các mặt sàn của ngôi nhà đó. Sau đây là cách tính dành cho công trình nhà ở tư nhân, nhà ở gia đình:

- Sxd = [St1 + St2 + ... Stn] + Sk
Trong đó: Sxd là tổng diện tích xây dựng, St1 là diện tích xây dựng tầng 1, St2 là diện tích xây dựng tầng 2, Stn là diện tích xây dựng tầng n và Sk là diện tích các hạng mục phụ trợ khác nếu có.
- St1 = Diện tích mặt bằng phủ bì của tầng 1 + Diện tích quy đổi kho, trần phụ, trần hạ cấp + Hệ số mái chéo nếu có
- St2 = Diện tích mặt bằng phủ bì của tầng 2 + Diện tích quy đổi kho, trần phụ, trần hạ cấp + Hệ số mái chéo nếu có
- Stn = Diện tích mặt bằng phủ bì của tầng n + Diện tích quy đổi kho, trần phụ, trần hạ cấp + Hệ số mái chéo nếu có
- Sk = Diện tích mặt bằng phủ bì của hạng mục phụ trợ + Hệ số riêng nếu có

Diện tích xây dựng là tổng số mét vuông xây dựng của một công trình. Nó được nhân với đơn giá tính chung để xác định tổng chi phí xây dựng!

Chia sẻ: